انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

وبینار‌های تازه

خاتمه یافته
کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی
کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
کنترل کیفیت ابزار پایه در بخش میکروب شناسی
کنترل کیفیت ابزار پایه در بخش میکروب شناسی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
رویکردنهاد اعتباربخش IACLD جهت مشارکت در فعالیت های PT/EQA
رویکردنهاد اعتباربخش IACLD جهت مشارکت در فعالیت های PT/EQA
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
مروری بر تفسیر و کاربرد فرمولهای آزمایشگاهی: کنترل کیفی-هماتولوژی- بانک خون
مروری بر تفسیر و کاربرد فرمولهای آزمایشگاهی: کنترل کیفی-هماتولوژی- بانک خون
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
مروری بر تفسیر و کاربرد فرمولهای آزمایشگاهی بیوشیمی
مروری بر تفسیر و کاربرد فرمولهای آزمایشگاهی بیوشیمی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
تكنيك الايزا
تكنيك الايزا
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
ليپيدها و بيماري‌هاي قلبي-عروقي
ليپيدها و بيماري‌هاي قلبي-عروقي
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
قند خون : آزمایشگاه و بالین
قند خون : آزمایشگاه و بالین
انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
الزامات برنامه کنترل کیفی داخلی بخش ایمونواسی
الزامات برنامه کنترل کیفی داخلی بخش ایمونواسی
انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
تعاریف پایه در حوزه ایمونواسی
تعاریف پایه در حوزه ایمونواسی
انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار علمی تست های آزمایشگاهی در بیماری های کبدی
وبینار علمی تست های آزمایشگاهی در بیماری های کبدی
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار علمی تست های آزمایشگاهی در بیماری های کلیوی
وبینار علمی تست های آزمایشگاهی در بیماری های کلیوی
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار علمی تشخیص آزمایشگاهی تالاسمی
وبینار علمی تشخیص آزمایشگاهی تالاسمی
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار علمی تشخیص آزمایشگاهی هموگلوبینوپاتی¬ها و A1C
وبینار علمی تشخیص آزمایشگاهی هموگلوبینوپاتی¬ها و A1C
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار علمی تشخيص آزمايشگاهي عفونت HIV و تفسير نتايج
وبینار علمی تشخيص آزمايشگاهي عفونت HIV و تفسير نتايج
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار علمی آنفولانزا
وبینار علمی آنفولانزا
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار علمی کنترل کیفیت داخلی و خارجی در بخش بیوشیمی آزمایشگاه تشخیص طبی
وبینار علمی کنترل کیفیت داخلی و خارجی در بخش بیوشیمی آزمایشگاه تشخیص طبی
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار علمی دامنه مرجع و دامنه در آزمایش بیوشیمی
وبینار علمی دامنه مرجع و دامنه در آزمایش بیوشیمی
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار علمی صحه گذاری و تصدیق دقت بایاس درآزمایش بیوشیمی
وبینار علمی صحه گذاری و تصدیق دقت بایاس درآزمایش بیوشیمی
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار علمی خطاهای آزمایش و خطاهای مجاز در آزمایش بیوشیمی
وبینار علمی خطاهای آزمایش و خطاهای مجاز در آزمایش بیوشیمی
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
آنلاین
رایگان