انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
انجمن دکترای  علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی  ایران

وبینار‌های تازه

خاتمه یافته
مهارت افزایی سوپروایزر ( جلسه سوم )
مهارت افزایی سوپروایزر ( جلسه سوم )
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
مهارت افزایی سوپروایزر ( جلسه دوم )
مهارت افزایی سوپروایزر ( جلسه دوم )
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
مهارت افزایی سوپروایزر
مهارت افزایی سوپروایزر
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
جنبه‌هاي آزمايشگاهي هورمون‌هاي غدد جنسي
جنبه‌هاي آزمايشگاهي هورمون‌هاي غدد جنسي
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
جنبه های آزمایشگاهی هورمون‌هاي قسمت قشری غدد فوق کلیوی
جنبه های آزمایشگاهی هورمون‌هاي قسمت قشری غدد فوق کلیوی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
جنبه های آزمایشگاهی هورمون‌هاي تيروئيد
جنبه های آزمایشگاهی هورمون‌هاي تيروئيد
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
جنبه‌هاي آزمايشگاهي هورمون رشد و پرولاکتین
جنبه‌هاي آزمايشگاهي هورمون رشد و پرولاکتین
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
اصول و تفسیر آزمایشهای بیماری های اتوایمیون
اصول و تفسیر آزمایشهای بیماری های اتوایمیون
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
تكنيك الايزا در آزمایشگاه
تكنيك الايزا در آزمایشگاه
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
روش¬های ارزیابی جایگزین برای بهبود کیفیت در آزمایشگاه پزشکی
روش¬های ارزیابی جایگزین برای بهبود کیفیت در آزمایشگاه پزشکی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
تست های آزمایشگاهی در بیماری های کبدی
تست های آزمایشگاهی در بیماری های کبدی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
تست های آزمایشگاهی در بیماری های کلیوی
تست های آزمایشگاهی در بیماری های کلیوی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی
کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
کنترل کیفیت ابزار پایه در بخش میکروب شناسی
کنترل کیفیت ابزار پایه در بخش میکروب شناسی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
تشخیص آزمایشگاهی شایع ترین بیماری های قارچی سطحی پوست
تشخیص آزمایشگاهی شایع ترین بیماری های قارچی سطحی پوست
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
مدیریت کیفیت در بخش بیوشیمی
مدیریت کیفیت در بخش بیوشیمی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
کنترل کیفیت داخلی و خارجی در بخش بیوشیمی آزمایشگاه تشخیص طبی
کنترل کیفیت داخلی و خارجی در بخش بیوشیمی آزمایشگاه تشخیص طبی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
دامنه مرجع و دامنه در آزمایش بیوشیمی
دامنه مرجع و دامنه در آزمایش بیوشیمی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
صحه گذاری و تصدیق دقت بایاس درآزمایش بیوشیمی
صحه گذاری و تصدیق دقت بایاس درآزمایش بیوشیمی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
خطاهای آزمایش و خطاهای مجاز در آزمایش بیوشیمی
خطاهای آزمایش و خطاهای مجاز در آزمایش بیوشیمی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین