انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

کنترل کیفیت ابزار پایه در بخش میکروب شناسی

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

آنلاین

کنترل کیفیت ابزار پایه در بخش میکروب شناسی
خاتمه یافته

شروع: شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۰

کنترل کیفیت ابزار پایه در بخش میکروب شناسی
خاتمه یافته

شروع: شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۰


نظرات (۰)