ذخیره سازی ونگهداری ارگانیسم های کنترل کیفی ویژه پرسنل آزمایشگاه