انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
انجمن دکترای  علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی  ایران

وبینار‌های تازه

خاتمه یافته
ويژگیهای کیفی روشهای ايمونولوژيک تشخیص بیماریهای عفونی
ويژگیهای کیفی روشهای ايمونولوژيک تشخیص بیماریهای عفونی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
اصول ایمنی زیستی در آزمایشگاه
اصول ایمنی زیستی در آزمایشگاه
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
بررسی و تفسیر نتایج EQAP در بخش بیوشیمی
بررسی و تفسیر نتایج EQAP در بخش بیوشیمی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
برسی وتفسیر نتایج هماتولوژی(46) EQAP
برسی وتفسیر نتایج هماتولوژی(46) EQAP
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
بررسی و تفسیر نتایج(46 EQAP) در بخش میکروب شناسی
بررسی و تفسیر نتایج(46 EQAP) در بخش میکروب شناسی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
کنترل کیفیت داخلی و خارجی در بخش بیوشیمی آزمایشگاه تشخیص طبی
کنترل کیفیت داخلی و خارجی در بخش بیوشیمی آزمایشگاه تشخیص طبی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
دامنه مرجع و دامنه در آزمایش بیوشیمی
دامنه مرجع و دامنه در آزمایش بیوشیمی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی صحه گذاری و تصدیق دقت بایاس درآزمایش بیوشیمی
وبینار علمی صحه گذاری و تصدیق دقت بایاس درآزمایش بیوشیمی
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
آنلاین
خاتمه یافته
خطاهای آزمایش و خطاهای مجاز در آزمایش بیوشیمی
خطاهای آزمایش و خطاهای مجاز در آزمایش بیوشیمی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
مبانی فلوسایتومتری
مبانی فلوسایتومتری
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
روش¬های ارزیابی جایگزین برای بهبود کیفیت در آزمایشگاه پزشکی
روش¬های ارزیابی جایگزین برای بهبود کیفیت در آزمایشگاه پزشکی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
بررسی و تفسیر نتایج EQAP در بخش میکروب شناسی
بررسی و تفسیر نتایج EQAP در بخش میکروب شناسی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
اندازه گیری و تفسیر آزمایش هموگلوبین A1C خون و معیار ها ی انتخاب روش
اندازه گیری و تفسیر آزمایش هموگلوبین A1C خون و معیار ها ی انتخاب روش
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
برسی وتفسیر نتایج هماتولوژی EQAP
برسی وتفسیر نتایج هماتولوژی EQAP
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
بررسی و تفسیر نتایج EQAP در بخش بیوشیمی
بررسی و تفسیر نتایج EQAP در بخش بیوشیمی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
تست های آزمایشگاهی در بیماری های کبدی
تست های آزمایشگاهی در بیماری های کبدی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
تست های آزمایشگاهی در بیماری های کلیوی
تست های آزمایشگاهی در بیماری های کلیوی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
اندازه گیری و تفسیر ویتامین B12 و فولات سرم و چالش های مرتبط
اندازه گیری و تفسیر ویتامین B12 و فولات سرم و چالش های مرتبط
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
فرایند بهبود و شاخص های کیفیت در آزمایشگاه
فرایند بهبود و شاخص های کیفیت در آزمایشگاه
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
کنترل کیفیت در آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی(آنتی بیوگرام)
کنترل کیفیت در آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی(آنتی بیوگرام)
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان