انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
انجمن دکترای  علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی  ایران

وبینار‌های تازه

خاتمه یافته
چالشهای کنترل کیفی روش های بیوشیمیایی
چالشهای کنترل کیفی روش های بیوشیمیایی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
کاندیدا و کاندیدیازیس
کاندیدا و کاندیدیازیس
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
تازه های تشخیصی عفونت های قارچی فرصت طلب مهاجم آسپرژیلوریس و مورکورمایکوزیس
تازه های تشخیصی عفونت های قارچی فرصت طلب مهاجم آسپرژیلوریس و مورکورمایکوزیس
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
چالشهای کنترل کیفی روش های بیوشیمیایی
چالشهای کنترل کیفی روش های بیوشیمیایی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
کالیبراسیون عمومی
کالیبراسیون عمومی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
خاتمه یافته
کم کاری غدد فوق کلیه و آزمایش های مرتبط (جلسه دوم)
کم کاری غدد فوق کلیه و آزمایش های مرتبط (جلسه دوم)
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
کم کاری غدد فوق کلیه و آزمایش های مرتبط
کم کاری غدد فوق کلیه و آزمایش های مرتبط
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
تضمین کیفیت هوشمند در آزمایشگاه پزشکی ( جلسه دوم )
تضمین کیفیت هوشمند در آزمایشگاه پزشکی ( جلسه دوم )
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
تضمین کیفیت هوشمند در آزمایشگاه پزشکی
تضمین کیفیت هوشمند در آزمایشگاه پزشکی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
تعامل آزمایشگاه ها با اداره کل تجهیزات پزشکی
تعامل آزمایشگاه ها با اداره کل تجهیزات پزشکی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
کنترل کیفیت داخلی و خارجی در بخش بیوشیمی آزمایشگاه تشخیص طبی
کنترل کیفیت داخلی و خارجی در بخش بیوشیمی آزمایشگاه تشخیص طبی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
خاتمه یافته
دامنه مرجع و دامنه در آزمایش بیوشیمی
دامنه مرجع و دامنه در آزمایش بیوشیمی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
خاتمه یافته
صحه گذاری و تصدیق دقت بایاس درآزمایش بیوشیمی
صحه گذاری و تصدیق دقت بایاس درآزمایش بیوشیمی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
خاتمه یافته
خطاهای آزمایش و خطاهای مجاز در آزمایش بیوشیمی
خطاهای آزمایش و خطاهای مجاز در آزمایش بیوشیمی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
خاتمه یافته
بیماریهای قارچی سطحی : بیماری های مالا سزیائی ، اریتراسما،کاندیدیازیس
بیماریهای قارچی سطحی : بیماری های مالا سزیائی ، اریتراسما،کاندیدیازیس
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
خاتمه یافته
تشخیص آزمایشگاهی عفونت های قارچی سطحی پوست
تشخیص آزمایشگاهی عفونت های قارچی سطحی پوست
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی
کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
خاتمه یافته
کنترل کیفیت ابزار پایه در بخش میکروب شناسی
کنترل کیفیت ابزار پایه در بخش میکروب شناسی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
خاتمه یافته
اصول تفسیر و چالشهای آزمایشگاهی انواع هپاتیت ویروسی واتوایمیون
اصول تفسیر و چالشهای آزمایشگاهی انواع هپاتیت ویروسی واتوایمیون
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
خاتمه یافته
ایمنوپاتولوژی انواع هپاتیت های ویروسی و اتوایمیون
ایمنوپاتولوژی انواع هپاتیت های ویروسی و اتوایمیون
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین