انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
انجمن دکترای  علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی  ایران

وبینار‌های تازه

خاتمه یافته
تست های آزمایشگاهی در بیماری های کبدی
تست های آزمایشگاهی در بیماری های کبدی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
تست های آزمایشگاهی در بیماری های کلیوی
تست های آزمایشگاهی در بیماری های کلیوی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی
کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
کنترل کیفیت ابزار پایه در بخش میکروب شناسی
کنترل کیفیت ابزار پایه در بخش میکروب شناسی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
تشخیص آزمایشگاهی شایع ترین بیماری های قارچی سطحی پوست
تشخیص آزمایشگاهی شایع ترین بیماری های قارچی سطحی پوست
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
مدیریت کیفیت در بخش بیوشیمی
مدیریت کیفیت در بخش بیوشیمی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
کنترل کیفیت داخلی و خارجی در بخش بیوشیمی آزمایشگاه تشخیص طبی
کنترل کیفیت داخلی و خارجی در بخش بیوشیمی آزمایشگاه تشخیص طبی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
دامنه مرجع و دامنه در آزمایش بیوشیمی
دامنه مرجع و دامنه در آزمایش بیوشیمی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
صحه گذاری و تصدیق دقت بایاس درآزمایش بیوشیمی
صحه گذاری و تصدیق دقت بایاس درآزمایش بیوشیمی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
خطاهای آزمایش و خطاهای مجاز در آزمایش بیوشیمی
خطاهای آزمایش و خطاهای مجاز در آزمایش بیوشیمی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
بررسی ارزش بالینی بیومارکرهای ژنتیکی در لوکمی ها
بررسی ارزش بالینی بیومارکرهای ژنتیکی در لوکمی ها
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
قارچهای دیماتیاسئوس
قارچهای دیماتیاسئوس
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
زایگومیست ها
زایگومیست ها
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
هموویژولانس و بانک خون
هموویژولانس و بانک خون
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
عوارض ناشی از انوع ترزیق فراورده های خونی
عوارض ناشی از انوع ترزیق فراورده های خونی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
سرولوژی کووید-19
سرولوژی کووید-19
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
چالشهای کنترل کیفی در بخش بیوشیمی
چالشهای کنترل کیفی در بخش بیوشیمی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
هیالن ها هایفومیستهای دارای دیواره عرضی
هیالن ها هایفومیستهای دارای دیواره عرضی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
واکسیناسیون کووید-19
واکسیناسیون کووید-19
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
کنترل کیفیت در آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی(آنتی بیوگرام)
کنترل کیفیت در آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی(آنتی بیوگرام)
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان