انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
انجمن دکترای  علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی  ایران

وبینار‌های تازه

خاتمه یافته
کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی
کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
خاتمه یافته
کنترل کیفیت ابزار پایه در بخش میکروب شناسی
کنترل کیفیت ابزار پایه در بخش میکروب شناسی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
خاتمه یافته
اصول تفسیر و چالشهای آزمایشگاهی انواع هپاتیت ویروسی واتوایمیون
اصول تفسیر و چالشهای آزمایشگاهی انواع هپاتیت ویروسی واتوایمیون
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
خاتمه یافته
ایمنوپاتولوژی انواع هپاتیت های ویروسی و اتوایمیون
ایمنوپاتولوژی انواع هپاتیت های ویروسی و اتوایمیون
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
خاتمه یافته
جلسه پرسش و پاسخ بررسی وتفسیر نتایج eqap-43 دربخش بیوشیمی
جلسه پرسش و پاسخ بررسی وتفسیر نتایج eqap-43 دربخش بیوشیمی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
برسی وتفسیر نتایج هماتولوژی EQAP
برسی وتفسیر نتایج هماتولوژی EQAP
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
کنترل کیفیت در آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی(آنتی بیوگرام)
کنترل کیفیت در آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی(آنتی بیوگرام)
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
خاتمه یافته
مدیریت چالش های تفسیر تست های تیروئید
مدیریت چالش های تفسیر تست های تیروئید
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
خاتمه یافته
تشخیص آزمایشگاهی پرکاریهای تیروئید
تشخیص آزمایشگاهی پرکاریهای تیروئید
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
خاتمه یافته
بررسی و تفسیر نتایج EQAP43 در بخش بیوشیمی
بررسی و تفسیر نتایج EQAP43 در بخش بیوشیمی
آنلاین
خاتمه یافته
تشخیص آزمایشگاهی کم کاری های تیروئید
تشخیص آزمایشگاهی کم کاری های تیروئید
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
خاتمه یافته
معرفی آزمایش های مرتبط با تیروئید
معرفی آزمایش های مرتبط با تیروئید
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
خاتمه یافته
مدیریت ریسک و هزینه در آزمایشگاه بالینی
مدیریت ریسک و هزینه در آزمایشگاه بالینی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
خاتمه یافته
تفسیر گراف ها و نتایج سل کانترهای پیشرفته
تفسیر گراف ها و نتایج سل کانترهای پیشرفته
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
خاتمه یافته
پرسش و پاسخ بیمه درمان و تکمیلی گروهی
پرسش و پاسخ بیمه درمان و تکمیلی گروهی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
خاتمه یافته
ارزیابی نتایج نمونه های باکتری شناسی دوره 42 EQP ( تشخیص آزمایشگاهی سوش های ارسالی- چالش های تشخیصی و راهکارها به همراه پرسش و پاسخ
ارزیابی نتایج نمونه های باکتری شناسی دوره 42 EQP ( تشخیص آزمایشگاهی سوش های ارسالی- چالش های تشخیصی و راهکارها به همراه پرسش و پاسخ
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
چالشهای کنترل کیفی در بخش بیوشیمی
چالشهای کنترل کیفی در بخش بیوشیمی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
خاتمه یافته
چالش های تصدیق و صحه گذاری روش های بیوشیمیایی
چالش های تصدیق و صحه گذاری روش های بیوشیمیایی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
خاتمه یافته
پرسش و پاسخ و رفع مشکلات EQAP هماتولوژی
پرسش و پاسخ و رفع مشکلات EQAP هماتولوژی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
خاتمه یافته
ارزیابی نتایج نمونه ادرارEQAP 42
ارزیابی نتایج نمونه ادرارEQAP 42
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین