انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

خطاهای آزمایش و خطاهای مجاز در آزمایش بیوشیمی

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

آنلاین

خطاهای آزمایش و خطاهای مجاز در آزمایش بیوشیمی
رایگان

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۰۰

خطاهای آزمایش و خطاهای مجاز در آزمایش بیوشیمی
رایگان
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ ساعت ۱۷:۰۰