انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

بیماریهای قارچی سطحی : بیماری های مالا سزیائی ، اریتراسما،کاندیدیازیس

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

آنلاین

بیماریهای قارچی سطحی : بیماری های مالا سزیائی ، اریتراسما،کاندیدیازیس
رایگان

شروع: جمعه ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ ساعت ۱۷:۰۰