انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
انجمن دکترای  علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی  ایران

وبینار‌های تازه

خاتمه یافته
وبینار علمی  تست های آزمایشگاهی در بیماری های کبدی
وبینار علمی تست های آزمایشگاهی در بیماری های کبدی
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
وبینار علمی  تست های آزمایشگاهی در بیماری های کلیوی
وبینار علمی تست های آزمایشگاهی در بیماری های کلیوی
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
آنلاین
رایگان