انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
انجمن دکترای  علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی  ایران

وبینار‌های تازه

خاتمه یافته
بررسی ارزش بالینی بیومارکرهای ژنتیکی در لوکمی ها
بررسی ارزش بالینی بیومارکرهای ژنتیکی در لوکمی ها
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
قارچهای دیماتیاسئوس
قارچهای دیماتیاسئوس
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
زایگومیست ها
زایگومیست ها
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
هموویژولانس و بانک خون
هموویژولانس و بانک خون
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
عوارض ناشی از انوع ترزیق فراورده های خونی
عوارض ناشی از انوع ترزیق فراورده های خونی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
سرولوژی کووید-19
سرولوژی کووید-19
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
چالشهای کنترل کیفی در بخش بیوشیمی
چالشهای کنترل کیفی در بخش بیوشیمی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
هیالن ها هایفومیستهای دارای دیواره عرضی
هیالن ها هایفومیستهای دارای دیواره عرضی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
واکسیناسیون کووید-19
واکسیناسیون کووید-19
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
کنترل کیفیت در آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی(آنتی بیوگرام)
کنترل کیفیت در آزمایش تعیین حساسیت ضد میکروبی(آنتی بیوگرام)
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی
کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
کنترل کیفیت ابزار پایه در بخش میکروب شناسی
کنترل کیفیت ابزار پایه در بخش میکروب شناسی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
رویکردنهاد اعتباربخش IACLD جهت مشارکت در فعالیت های PT/EQA
رویکردنهاد اعتباربخش IACLD جهت مشارکت در فعالیت های PT/EQA
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
مروری بر تفسیر و کاربرد فرمولهای آزمایشگاهی: کنترل کیفی-هماتولوژی- بانک خون
مروری بر تفسیر و کاربرد فرمولهای آزمایشگاهی: کنترل کیفی-هماتولوژی- بانک خون
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
مروری بر تفسیر و کاربرد فرمولهای آزمایشگاهی بیوشیمی
مروری بر تفسیر و کاربرد فرمولهای آزمایشگاهی بیوشیمی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
تكنيك الايزا
تكنيك الايزا
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
ليپيدها و بيماري‌هاي قلبي-عروقي
ليپيدها و بيماري‌هاي قلبي-عروقي
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
قند خون : آزمایشگاه و بالین
قند خون : آزمایشگاه و بالین
انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
الزامات برنامه کنترل کیفی داخلی بخش ایمونواسی
الزامات برنامه کنترل کیفی داخلی بخش ایمونواسی
انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
تعاریف پایه در حوزه ایمونواسی
تعاریف پایه در حوزه ایمونواسی
انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
رایگان