انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
انجمن دکترای  علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی  ایران

وبینار‌های تازه

خاتمه یافته
پرسش و پاسخ بیمه درمان و تکمیلی گروهی
پرسش و پاسخ بیمه درمان و تکمیلی گروهی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
خاتمه یافته
ارزیابی نتایج نمونه های باکتری شناسی دوره 42 EQP ( تشخیص آزمایشگاهی سوش های ارسالی- چالش های تشخیصی و راهکارها به همراه پرسش و پاسخ
ارزیابی نتایج نمونه های باکتری شناسی دوره 42 EQP ( تشخیص آزمایشگاهی سوش های ارسالی- چالش های تشخیصی و راهکارها به همراه پرسش و پاسخ
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
چالشهای کنترل کیفی در بخش بیوشیمی
چالشهای کنترل کیفی در بخش بیوشیمی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
خاتمه یافته
چالش های تصدیق و صحه گذاری روش های بیوشیمیایی
چالش های تصدیق و صحه گذاری روش های بیوشیمیایی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
خاتمه یافته
پرسش و پاسخ و رفع مشکلات EQAP هماتولوژی
پرسش و پاسخ و رفع مشکلات EQAP هماتولوژی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
خاتمه یافته
ارزیابی نتایج نمونه ادرارEQAP 42
ارزیابی نتایج نمونه ادرارEQAP 42
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
آنلاین
خاتمه یافته
اهمیت یاداشت گزاری کامنت گزاری در نتایج آزمایشگاه تست های هورمونی
اهمیت یاداشت گزاری کامنت گزاری در نتایج آزمایشگاه تست های هورمونی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
کنترل نهایی و تفسیر نتایج آزمایشگاهی
کنترل نهایی و تفسیر نتایج آزمایشگاهی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
تحلیل اطلاعات در آزمایشگاه بالینی و آشنایی با نرم افزارهای آماری مرتبط
تحلیل اطلاعات در آزمایشگاه بالینی و آشنایی با نرم افزارهای آماری مرتبط
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
مهارت افزایی سوپروایزر (جلسه چهارم )
مهارت افزایی سوپروایزر (جلسه چهارم )
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
مهارت افزایی سوپروایزر ( جلسه سوم )
مهارت افزایی سوپروایزر ( جلسه سوم )
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
مهارت افزایی سوپروایزر ( جلسه دوم )
مهارت افزایی سوپروایزر ( جلسه دوم )
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
مهارت افزایی سوپروایزر
مهارت افزایی سوپروایزر
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
جنبه‌هاي آزمايشگاهي هورمون‌هاي غدد جنسي
جنبه‌هاي آزمايشگاهي هورمون‌هاي غدد جنسي
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
جنبه های آزمایشگاهی هورمون‌هاي قسمت قشری غدد فوق کلیوی
جنبه های آزمایشگاهی هورمون‌هاي قسمت قشری غدد فوق کلیوی
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
جنبه های آزمایشگاهی هورمون‌هاي تيروئيد
جنبه های آزمایشگاهی هورمون‌هاي تيروئيد
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
جنبه‌هاي آزمايشگاهي هورمون رشد و پرولاکتین
جنبه‌هاي آزمايشگاهي هورمون رشد و پرولاکتین
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
رایگان
خاتمه یافته
اصول و تفسیر آزمایشهای بیماری های اتوایمیون
اصول و تفسیر آزمایشهای بیماری های اتوایمیون
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
تكنيك الايزا در آزمایشگاه
تكنيك الايزا در آزمایشگاه
انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی
آنلاین
خاتمه یافته
روش¬های ارزیابی جایگزین برای بهبود کیفیت در آزمایشگاه پزشکی
روش¬های ارزیابی جایگزین برای بهبود کیفیت در آزمایشگاه پزشکی
آنلاین
رایگان