انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

برسی وتفسیر نتایج هماتولوژی EQAP

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

آنلاین

برسی وتفسیر نتایج هماتولوژی EQAP
رایگان

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۰

برسی وتفسیر نتایج هماتولوژی EQAP
رایگان
خاتمه یافته

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۰