انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

ایمنوپاتولوژی انواع هپاتیت های ویروسی و اتوایمیون

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

آنلاین

ایمنوپاتولوژی انواع هپاتیت های ویروسی و اتوایمیون

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ساعت ۱۷:۰۰

ایمنوپاتولوژی انواع هپاتیت های ویروسی و اتوایمیون
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ساعت ۱۷:۰۰