انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

اصول تفسیر و چالشهای آزمایشگاهی انواع هپاتیت ویروسی واتوایمیون

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

آنلاین

اصول تفسیر و چالشهای آزمایشگاهی انواع هپاتیت ویروسی واتوایمیون

شروع: جمعه ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۰۰

اصول تفسیر و چالشهای آزمایشگاهی انواع هپاتیت ویروسی واتوایمیون
خاتمه یافته

شروع: جمعه ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۰۰