انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

تشخیص آزمایشگاهی عفونت های قارچی سطحی پوست

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

آنلاین

تشخیص آزمایشگاهی عفونت های قارچی سطحی پوست
رایگان

شروع: شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ ساعت ۱۷:۰۰