انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

مدیریت ریسک و هزینه در آزمایشگاه بالینی

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

آنلاین

مدیریت ریسک و هزینه در آزمایشگاه بالینی

شروع: سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ ساعت ۱۹:۰۰

مدیریت ریسک و هزینه در آزمایشگاه بالینی
خاتمه یافته

شروع: سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ ساعت ۱۹:۰۰